Nahrávám...

Obchodní podmínky

I. Obchodní a dodací podmínky

Přijetí objednávky:

Všechny přijaté objednávky obchodem fajnsmekr.com považujeme za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Distribuci vín pro webový portál www.fajnsmekr.com zajišťuje Comgate a.s., Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, IČ: 265 08 842, DIČ CZ26508842

Veškeré námi prodávané zboží je nakupováno pouze od prověřených výrobců, distributorů a dovozců.

Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu fajnsmekr.com úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět.

Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.fajnsmekr.com okamžikem učinění objednávky.

II. Dodací lhůta

Dodací lhůta u zboží skladem je zpravidla maximálně do 3 dnů od obdržení objednávky, mimo víkendy a svátky. Společnost fajnsmekr.com si vyhrazuje právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží.

III. Zrušení objednávky ze strany prodejce

Internetový obchod fajnsmekr.com si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem.

IV. Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

V. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

  • zboží musí být nepoužité
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být zabalené v původním obalu
  • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník).

VI. Způsob dopravy

Dopravu zajišťují pro internetový obchod fajnsmekr.com přepravní společnosti uvedené v objednávkovém formuláři, dle výběru zákazníka. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Ceny za dopravné jsou uvedené v objednávkovém formuláři.

VII. Ceny

Internetový obchod fajnsmekr.com si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

VIII. Způsob platby

Internetový obchod fajnsmekr.com akceptuje způsoby platby za objednané zboží uvedené v objednávkovém formuláři.

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

IX. Záruka

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu fajnsmekr.com poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží zákazníkovi.

X. Reklamace

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží. Dále je nutné, aby zákazník v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

XI. Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

XII. Ochrana osobních údajů

Informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji dle požadavků GDPR naleznete zde.

Provozovatel: Ing. Martin Špryňar, Kodaňská 646/24, 101 00 Praha 10, IČO: 87666456, DIČ: CZ6910040203

Internetový obchod fajnsmekr.com je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.